Annuleringsverzekering – kitereizen

Annuleringsverzekering van KiteFEEL

Reizen, verzekerd tegen een kink in de kabel

Bij het boeken van een reis is de betaling verplicht ook om zeker te zijn van een plek. Hoe eerder je de reis boekt, hoe groter het risico dat jouw opleiding door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan. Dit is natuurlijk al vervelend, maar als je dan ook nog het hele bedrag van de reis kwijt bent, is het allemaal nog erger. Een goede annuleringsverzekering is daarom beslist geen overbodige luxe. Met de annuleringsverzekering van KiteFEEL kun je zelfs annuleren tot 24 uur voor vertrek!

Met de annuleringsverzekering van KiteFEEL ben je o.a. verzekerd als:

  • Je een blessure krijgt
  • Ziek bent
  • Een blessure hebt en je niet zeker weet of je op tijd gerevalideerd bent
  • Er een sterfgeval in je familie is

Kosten annuleringsverzekering

Trips: Kosten:
Zeeland kitesurf trip €20,-
Wasserkuppe snowkite trip €20,-
Expert trip €20,-

Voorwaarden voor annuleringsverzekering

Een Trip kan alleen geannuleerd worden als er een annuleringsverzekering is afgesloten. Als er geen annuleringsverzekering is afgesloten is men verplicht om de kosten, die voor de reis staan, geheel te voldoen aan KiteFEEL.

Artikel 1. Definities:
1.1. Verzekeringnemer: degene op wiens naam de verzekering wordt gesloten,
1.2. Verzekerde:
a. degene, op wie de verzekering van toepassing is (de hoofdverzekerde),
b. zijn/haar echtgeno(o)t(e), of huisgeno(o)t(e) en hun ongehuwde inwonende kinderen, voor zover de verzekering voor hen wordt aangegaan,
1.3. Reizen: Zeeland, Wasserkuppe, Expert Trip
1.3. KiteFEEL: KiteFEEL te Schellinkhout is de verzekeraar,
1.4. Huisgeno(o)t(en): degene(n) die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staat (staan) ingeschreven,
1.5. a. Kosten: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor reizen van KiteFEEL, verblijf via KiteFEEL en leskosten.
1.6. Annulering: het redelijkerwijs noodzakelijk afzien van een reis van KiteFEEL, ten gevolge van een van de wil van verzekerde onafhankelijk, onvoorzien voorval,
1.7. Annuleringskosten: verschuldigde reiskosten in geval van annulering,
1.8.Familieleden in de 1e en 2e graad:
1e graad: echtgenoot/echtgenote/levenspartner, (schoon)-ouders, (aangetrouwde) kinderen,
2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.

Artikel 2. De verzekering is van kracht:
2.1. Vanaf de inschrijfdatum van de reis tot 24 uur voor aanvang van deze opleiding,
2.2. Annuleringverzekering kan tot 2 werkdagen na inschrijving van de reis worden afgesloten.

Artikel 3. Verplichtingen:
Verzekerde moet – op straffe van verlies van rechten – bij schade:
3.1. a. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na het voorval (zie artikel 4), annuleren bij KiteFEEL,
b. de omvang van de schade zoveel mogelijk beperken,
3.2. de volgende documenten inzenden:
a. inschrijfbevestiging respectievelijk factuur,
b. bewijsmiddelen met betrekking tot de reden van annuleren.

Artikel 4. Verzekerde annuleringsredenen:
4.1 Ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van:
a. verzekerde,
b. zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, alsmede zijn huisgenoten, voorzover er sprake is van, resp. reële kans bestaat op direct levensgevaar,
4.2. Na boeking van de opleiding geconstateerde zwangerschap, hetgeen door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of complicaties bij zwangerschap van de verzekerde,
4.3. Een niet te verwachten en niet tot na de geboekte reis uit te stellen herexamen, na het afleggen van het eindexamen voor een meerjarige schoolopleiding,
4.4. Andere redenen zie artikel 6.

Artikel 5. Uitgekeerd wordt:
5.1. a. de annuleringskosten die na annulering verschuldigd zijn,
b. na het bekijken of het verplaatsen van een reis mogelijk is en blijkt dat dit niet kan.

Artikel 6. Recht op uitkering:
Bij annulering voor vertrek heeft alleen de op de polis genoemde verzekerde recht op uitkering.
Bij af- of onderbreking van de opleiding wordt geen vergoeding gegeven.

Artikel 7. Schadebetaling:
8.1. Nadat de verplichting tot betaling en de hoogte van de schadevergoeding door KiteFEEL zijn vastgesteld, gaat KiteFEEL tot betaling over aan verzekeringnemer.